Voegen in geprefabriceerde vloeren - C136

 


Voegen in geprefabriceerde vloeren C136

In het algemeen heeft een vloer in een gebouw meerdere constructieve functies. De primaire functie is het afdragen van de verticale belastingen naar de ondersteuningen. Een tweede functie van een vloer kan de schijfwerking zijn, waarbij horizontale belastingen ten gevolge van wind en scheefstand naar de stabiliserende elementen van het gebouw (stabiliteitswand, kernen) worden overgedragen. Bovendien moet de vloerschijf de zijdelingse stabiliteit van kolommen en de algehele samenhang van de constructie verzorgen. Hierbij moet rekening worden gehouden met opgelegde inwendige krachten en spanningen door krimp en temperatuurvariaties. Om als windligger en stabiliteitsschijf te kunnen werken, moet de vloer over voldoende sterkte en stijfheid 
beschikken om de optredende momenten, schuifkrachten en normaalkrachten in het vlak van de vloer op te kunnen nemen.


De tot nu toe meest gebruikte methode, waarmee de schijfwerking van een uit geprefabriceerde vloerelementen opgebouwde vloer kan worden gerealiseerd, is het aanbrengen van een gewapend betonnen druklaag op de vloerelementen. Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek was om na te gaan of bedoelde schijfwerking ook zonder deze druklaag kan worden gerealiseerd. Daartoe werd de mogelijkheid onderzocht of met mortel gevulde voegen tussen geprefabriceerde vloerelementen in combinatie met een doorgaande trekband van betonstaal of voorspanstaal een constructief aandeel kunnen leveren in de schijfwerking van een vloerconstructie, zodanig dat de noodzaak van een druklaag komt te vervallen. Hierdoor kan een aanzienlijk economisch voordeel worden bereikt, terwijl het bouwproces als zodanig door tijdwinst in gunstige zin wordt beïnvloed.

 

Het onderzoek is in een aantal fasen uitgevoerd. In de eerste fase is de orde van grootte van de optredende gemiddelde horizontale schuifkrachten en schuifspanningen in de vloervelden van verschillende gebouwtypen door middel van berekening bepaald (zie bijlagen A, B en K). Vervolgens is een literatuurstudie verricht naar het mechanische gedrag van op afschuiving belaste gladde en geprofileerde voegen (zie hoofdstuk 2). In deze literatuurstudie is zowel het gedrag van een afzonderlijke voeg als dat van voegen in schijven, opgebouwd uit afzonderlijke elementen, betrokken.

 

In hoofdstuk 3 wordt aangegeven op welke wijze de in de praktijk meest voorkomende typen vloervelden, voor hun functie als wind- en stabiliteitsligger, kunnen worden geschematiseerd. Verder is afgeleid hoe de inwendige krachtsverdeling zich in een vloerschijf voor doet en hoe daaruit de normaal- en schuifkrachten in de langsvoegen kunnen worden bepaald.

 

In het experimentele onderzoek is het mechanische gedrag van zowel op afschuiving belaste gladde voegen als vertande voegen nagegaan. De voegen zijn, alvorens te zijn beproefd, voorgescheurd tot een initiële scheurwijdte van 0,2 mm respectievelijk 0,3 mm. Dit is gedaan omdat, vanwege de reeds eerder genoemde krimp- en temperatuurspanningen, er veiligheidshalve in de praktijk van moet worden uitgegaan dat de voegen tussen de vloerelementen zullen zijn gescheurd. De resultaten van deze proeven op afzonderlijke voegen zijn vergeleken en aangevuld met de resultaten van de 
proeven, die zijn uitgevoerd aan een uit geprefabriceerde elementen opgebouwde vloerschijf op schaal 1:5. Dit laatstgenoemde onderzoek is uitgevoerd binnen het kader van de werkzaamheden van onderzoekcommissie D 7 „Demontabel bouwen" (zie hoofdstuk 4).

 

Door de resultaten van de onderzoekcommissies C 43 en D 7 te combineren, is het mogelijk gebleken om een aantal rekenregels voor de opneembare langsschuifkracht van de hier beschouwde voegen op te stellen. De rekenregels voor gladde langsvoegen zonder speciale voorzieningen gelden onder de voorwaarde dat zowel aan bepaalde stijfheidseisen als aan zekere kwaliteitseisen met betrekking tot de uitvoering is voldaan. De rekenregels voor geprofileerde voegen zijn gebaseerd op buitenlandse 
literatuur (zie hoofdstuk 5).

 

-------------------------------------------

» ISBN 90 376 0001 8

» 123 pagina's
» jaar van uitgifte: 1988
» pdf download
» prijs € 49,95 

-------------------------------------------

BESTEL PDF

(na betaling via ideal krijgt u toegang tot de link waarmee u de pdf direct kan downloaden)