Disclaimer

Uitgeverijvandebouw.nl kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens:

  • omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is
  • zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt
  • zijn soms gekoppeld aan externe sites waarover Uitgeverijvandebouw.nl geen zeggenschap heeft en waarvoor Uitgeverijvandebouw.nl geen verantwoordelijkheid draagt
  • vormen geen professioneel of rechtskundig advies 


Uitgeverijvandebouw.nl wijst u erop dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt.

Uitgeverijvandebouw.nl streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. Wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed.

Uitgeverijvandebouw.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.
Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van Uitgeverijvandebouw.nl te beperken in strijd met de in de toepasselijke wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven primair en ten allen tijde voorbehouden aan de rechtmatige eigenaar, zoals vermeld in de colofon van de betreffende publicaties. 

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Echter, de website dient slechts voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website ontleend worden en het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Uitgeverijvandebouw.nl garandeert niet dat de website virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert.

 

Uitgeverijvandebouw.nl kan de inhoud van de websites, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Verder kan de website links bevatten naar websites van derden. Deze links worden zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd. Uitgeverijvandebouw.nl kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden, en voor de courantheid van de links.

De website mag slechts voor rechtmatig gebruik worden aangewend, op een manier die op geen enkele wijze (i) Uitgeverijvandebouw.nl kan schaden of (ii) inbreuk maakt op de rechten en het gebruiksgenot van derden.

Uitgeverijvandebouw.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking van en/of het gebruik van (informatie op) de website. Op de website alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.